adLegus

Nyheter

Arkiv

2017 Nr 2 Working together

Är undertecknad kopia av avtal via e-mail möjlig

I årets andra nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om den nya möjligheten att parter emellan kan utväxla undertecknade kopior av avtalen via e-mail. Av lång tradition har kopiors bevisvärde ansetts vara lågt. Högsta domstolen har fastställt att meddelande som skicka med e-mail uppfyller kravet på skriftlighet. Fler och fler branscher stödjer Högsta domstolens uttalande genom att ersätta traditionella underskrifter med andra tekniska lösningar. Läs artikeln här.

Read More
Johanna Albihn
2017 Nr 1 Working together

Dags att påbörja anpassningsarbetet till den nya dataskyddsförordningen

I årets första nummer av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om att företag bör sätta igång med sitt anpassningsarbete inför den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft nästa år. Hur omfattande anpassningsarbete som behövs är beroende på verksamhetens storlek och vilken verksamhet som bedrivs, men klart är att de nya reglerna påverkar alla företag. Läs artikeln här

Read More
Johanna Albihn
2016 Nr 3 Working Together

Magazine: Förändrad tvistelösning i IT branschens standardavtal
I tredje numret av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om tvistelösning. De bolag som hanterat tvistelösning genom att hänvisa till IT & Telekomföretagens standardavtal bör notera ändringen som skedde 2014. Tidigare gällde att tvister som översteg ett visst belopp skulle avgöras genom skiljeförfarande, men i och med ändringen ska tvisterna nu avgöras av allmän domstol. Läs artikeln här

Read More
Johanna Albihn
2016 Nr 2 Working Together Magazine

Ny lag om dataskydd innebär stora förändringar
I det andra numret av Working Together Magazine år 2016 skriver Johanna Albihn om den dataskyddsförordning som från och med mitten av 2018 ersätter den svenska personuppgiftslagen, PUL. Den nya dataskyddsförordningen har till syfte att stärka skyddet för europeiska medborgares personliga data. Läs artikeln här

Read More
Johanna Albihn
2016 Nr 1 Working Together Magazine

Johanna Albihn informerar om de nya nationella reglerna som införts på grund av den ökade psykiska ohälsan på svenska arbetsplatser.
”Det är hög tid att sätta sig in i de nya reglerna, och för företag med fler än tio medarbetare skall det tas fram en skriftlig strategi, och förslagsvis även en skriftlig policy, för hur man arbetar med en social arbetsmiljö.”

Läs mer här

Read More
Johanna Albihn
2015 Nr 3 Working Together Magazine

Johanna Albihn skriver i senaste numret av Working Together Magazineom de viktiga licensavtal som reglerar programvaror som företag köper in och installerar.
"Som licenstagare bör företaget noggrant överväga om en senare överenskommelse med en programvaruleverantör alls bör ske om affärsuppgörelsen förutsätter att den tidigare erhållna eviga rätten till programvaran inskränks eller upphör. Skulle företaget exempelvis ha rätt att nyttja fler licenser än de har behov av bör man säkerställa att de övertaliga licenserna ”läggs i byrålådan” och inte avtalas bort då de dels har ett värde, dels kan fylla ett oväntat senare behov vid exempelvis en företagsöverlåtelse eller ett förvärv."

Läs mer här.

Read More
Johanna Albihn
2015 Nr 2 Working Together Magazine

2015-05-20 adLegus företräder Byggmaterialindustrierna i nytt avtalsprojekt
Johanna Albihn har fått i uppdrag att ansvara för och samordna ett avtalsprojekt inom Byggmaterialindustrierna i syfte att föreslå en reviderad version av branschens materialleveransavtal ABM07.

Avtalsprojektet är ett samprojekt mellan bland andra Svenskt Trä, Byggmaterialindustrierna,Trä- och möbelföretagen, Golvbranschen, Svensk Betong och Stålbyggnadsinstitutet.

Read More
Johanna Albihn
2015 adLegus företräder Byggmaterialindustrierna i nytt avtalsprojekt

2015-05-20 : adLegus företräder Byggmaterialindustrierna i nytt avtalsprojekt
Johanna Albihn har fått i uppdrag att ansvara för och samordna ett avtalsprojekt inom Byggmaterialindustrierna i syfte att föreslå en reviderad version av branschens materialleveransavtal ABM07.

Avtalsprojektet är ett samprojekt mellan bland andra Svenskt Trä, Byggmaterialindustrierna,Trä- och möbelföretagen, Golvbranschen, Svensk Betong och Stålbyggnadsinstitutet.

Read More
Johanna Albihn
2015 Nr 2 Working Together Magazine

Håll koll på personalens arbetstid eller riskera sanktionsavgift
I nr 2 av Working Together Magazine skriver Johanna Albihn om de sanktionsavgifter ett företag kan bli skyldiga att betala om företaget ej följer de nya lagarna som reglerar arbetstagarens arbetade timmar. Läs artikeln här:

Read More
Johanna Albihn
2014 Nr 4 Working Together Magazine

Möjligt förbud för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret
I Working Together Magazine nr 4 tar adLegus Johanna Albihn upp den debatterade frågan om huruvida arbetsgivare ska ha rätt att begära potentiella nya anställda ett utdrag ur polisens belastningsregister. Läs artikeln här.

Read More
Johanna Albihn
2014 Nr 2 Working Together Magazine

Tillgång till licensierade affärssystem
I Working Together Magazine nr 2 från 2014 skriver Johanna Albihn om huruvida programleverantörer kan begränsa kunders möjlighet att låta exempelvis externa IT-konsulter få tillgång till aktuell programvara eller inte. Läs artikeln här.

Read More
Johanna Albihn